Navigace

Obsah

Vidimace a legalizace
 

Ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisů (legalizace)
Vidimace
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou, vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině.
 
Ověření kopie se neprovede:
  • je-li listinou občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o  povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
  • neovládá-li ověřující osoba jazyk, ve kterém je listina psána,
  • je-li listina opatřena plastickým textem, či otiskem plastického razítka,
  • jestli-že se kopie listiny doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena.
 
Legalizace
 Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.
Žadatel se na kontaktní místo musí dostavit vždy osobně a předložit listinu, na které chce ověřit pravost podpisu. Dále se musí prokázat alespoň jedním zákonem předepsaným dokladem totožnosti.

Ověření pravosti podpisu se neprovede:
  • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
  • jde-li o  legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
  • jde-li o  legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
 
Správní poplatky
 
U vidimace žadatel zaplatí 30,- Kč za každou i započatou ověřenou stranu předkládané listiny formátu A4 a u legalizace 30,- Kč za každý ověřený podpis.
 
 Vidimaci a legalizaci provede Úřad městyse Zdislavice v úředních hodinách.