Obsah

Městys   Z d i s l a v i  c e

 

 ROZPOČET NA ROK 2015

 

I. Rozpočet příjmů

 

Oddíl a

paragraf   

Název oddílu                

Položka

N á z e v   p o l o ž k y

Částka

v  Kč

XXXX

 

1111

Daň z příjmů FO ze ZČ

1 300 000,00

XXXX

 

1112

Daň z příjmů FO z podnikání

20 000,00

XXXX

 

1113

Daň z příjmů FO-zvl.sazba

133 000,00

XXXX

 

1121

Daň z příjmů PO

1 205 000,00

XXXX

 

1211

Daň z přidané hodnoty

2 500 000,00

XXXX

 

1341

Poplatek ze psů

10 000,00

XXXX

 

1351

Výtěžek z loterií

20 000,00

XXXX

 

1361

Správní poplatky

6 000,00

XXXX

 

1511

Daň z nemovitostí

650 000,00

XXXX

 

4213

Investiční transfery ze SF

114 035,00

XXXX

 

4216

Investiční transfery ze SR

1 938 595,00

1031

Lesní hospodářství

XXXX

Za prodej dřeva

400 000,00

XXXX

Za pronájem lesních pozemků

30 000,00

2321

ČOV a kanalizace

XXXX

stočné, vodné

1 300 000,00

3314

Knihovna

XXXX

Čtenářský poplatek

2 000,00

3632

Pohřebnictví

XXXX

Hřbitovní poplatky

6 000,00

3639

Komunální služby

XXXX

Příjmy z pronájmu pozemků

53 000,00

3412

Sport.zařízení   

XXXX

Příjmy z pronáj. tělocvičny

30 000,00

6171

Správa

XXXX

Přijmy z poskyt. služeb

9 000,00

6310

Finanční operace

XXXX

Příjmy z úroků

2 000,00

P Ř Í J M Y   C E L K E M

9 728 630,00

 

II. Rozpočet výdajů

 

Oddíl a paragraf

Název (věcný obsah)

Částka v Kč

1031

Pěstební činnost (les)

271 000,00

2212

Silnice (místní komunikace)

58  000,00

2221

Provoz veřejné sil. dopravy (BENE-BUS,dopr. obslužnost)

103 522,00

Ostatní

5 000,00

2310

Pitná voda (obecní vodovod)

100 000,00

2321

Odvádění a čistění odpadních vod

1 151 000,00

3111

Předškolní zařízení (MŠ) - příspěvek na provoz

106 000,00

Předškolní zařízení (MŠ) – úroky (úvěr)

30 000,00

3113

Základní škola - příspěvek na provoz

900 000,00

Základní škola - věcné dary

20 000,00

Základní škola - investice (budova staré radnice, č.p. 100)

(Snížení energetické náročnosti objektu)

4 941 332,00

3141

Školní stravování - příspěvek na provoz

170 000,00

3314

Činnosti knihovnické

25 500,00

3319

Ostatní záležitosti kultury (kronika)

3 000,00

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí (památníky)

1 200,00

3341

Rozhlasové a televizní poplatky

3 000,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)

29 000,00

3392

Spolkový dům

58 000,00

3399

Ostatní záležitosti kultury (dary občanům)

38 000,00

3412

Sportovní zařízení v majetku městyse

15 000,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

15 000,00

3631

Veřejné osvětlení

125 000,00

3632

Pohřebnictví

9 000,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj

7 000,00

Příspěvek mikroregionu Český smaragd

146 340,00

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

8 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

265 000,00

3745

Péče o veřejnou zeleň

19 000,00

5212

Ochrana obyvatelstva (rezerva na zabezpečení krizových opatření)

10 000,00

5512

Požární ochrana – dobrovolná

139 000,00

6112

Zastupitelstva obcí

509 000,00

6171

Činnost místní správy

855 000,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)

15 000,00

6320

Pojištění budov v majetku městyse

50 000,00

6399

Platby daní a poplatků (DPH)

250 000,00

 VÝDAJE  CELKEM

10 450 894,00

 

III. Financování

 

Položka

Název (Třída 8)

Částka v Kč

8124

Splátky dlouhodobých úvěrů

1 308 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

1 308 000,00

 

Rozpočet na rok 2015 je sestaven jako schodkový. Schodek bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let.

 

 

 

                                                                                              Bc. Pavel Bouček, v.r.

                                                                                              starosta městyse

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem městyse Zdislavice dne 29. 12. 2014.