Obsah

 

Městys   Z d i s l a v i  c e , IČ : 233072

 

  ROZPOČET NA ROK 2013

 

I. Rozpočet příjmů

 

Oddíl a

paragraf   

Název oddílu                

Položka

N á z e v   p o l o ž k y

Částka

v  Kč

XXXX

 

1111

Daň z příjmů FO ze ZČ

1 327 000,00

XXXX

 

1112

Daň z příjmů FO z podnikání

31 524,00

XXXX

 

1113

Daň z příjmů FO-zvl.sazba

130 377,00

XXXX

 

1121

Daň z příjmů PO

1 205 500,00

XXXX

 

1211

Daň z přidané hodnoty

2 575 000,00

XXXX

 

1341

Poplatek ze psů

10 000,00

XXXX

 

1351

Výtěžek z loterií

10 000,00

XXXX

 

1361

Správní poplatky

6 000,00

XXXX

 

1511

Daň z nemovitostí

650 000,00

XXXX

 

4122

Neinvestiční transfery od krajů (obnova kostnice)

480 465,00

XXXX

 

4222

Investiční transfery od krajů (spolkový dům)

1 187 035,00

1031

Lesní hospodářství

XXXX

Za prodej dřeva

400 000,00

2321

ČOV a kanalizace

XXXX

stočné, vodné

1 080 000,00

3314

Knihovna

XXXX

Čtenářský poplatek

2 000,00

3632

Pohřebnictví

XXXX

Hřbitovní poplatky

7 000,00

3639

Komunální služby

XXXX

Příjmy z pronájmu pozemků

32 000,00

3412

Sport.zařízení   

XXXX

Příjmy z pronáj. tělocvičny

39 000,00

6171

Správa

XXXX

Přijmy z poskyt. služeb

7 000,00

6310

Finanční operace

XXXX

Příjmy z úroků

11 000,00

P Ř Í J M Y   C E L K E M

9 190 901,00

 

II. Rozpočet výdajů

 

Oddíl a paragraf

Název (věcný obsah)

Částka     

v Kč

1031

Pěstební činnost (les)

285 000,00

2212

Silnice (místní komunikace)

181 000,00

2221

Provoz veřejné silniční dopravy (BENEBUS)

90 801,00

2310

Vodovod

130 000,00

2321

Odvádění a čistění odpadních vod

1 146 000,00

2334

Revitalizace říčních systémů

8 000,00

3111

Předškolní zařízení (MŠ) - příspěvek na provoz

106 000,00

Předškolní zařízení (MŠ) - investice

600 000,00

3113

Základní škola - příspěvek na provoz

1 000 000,00

Základní škola - věcné dary „prvňáčci“

20 000,00

3141

Školní stravování - příspěvek na provoz

170 000,00

Školní stravování - vybavení kuchyně

240 000,00

3314

Činnosti knihovnické

26 000,00

3319

Ostatní záležitosti kultury (kronika)

3 000,00

3322

Kostnice - udržovací práce

165 796,00

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí (památníky)

1 000,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)

20 000,00

3392

Spolkový dům - investice

1 349 480,00

3399

Ostatní záležitosti kultury (dary občanům)

62 000,00

3412

Sportovní zařízení v majetku městyse

1 005 000,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

30 000,00

3631

Veřejné osvětlení

135 000,00

3632

Pohřebnictví

6 000,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj

104 330,00

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

4 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

265 000,00

3745

Péče o veřejnou zeleň

19 000,00

4359

Příspěvek občanským sdružením

2 500,00

5212

Ochrana obyvatelstva (rezerva na zabezpečení krizových opatření)

10 000,00

5512

Požární ochrana – dobrovolná

139 000,00

Požární ochrana - oprava budovy

160 000,00

6112

Zastupitelstva obcí

406 000,00

6171

Činnost místní správy

690 000,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)

20 000,00

6320

Pojištění budov v majetku městyse

50 000,00

6399

Platby daní a poplatků (DPH)

60 000,00

 VÝDAJE  CELKEM

8 709 907,00

 

III. Financování

 

Položka

Název (Třída 8)

Částka v Kč

8124

Splátky dlouhodobých úvěrů

1 110 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

1 110 000,00

 

Rozpočet na rok 2013 je sestaven jako přebytkový. Splátky dlouhodobých úvěrů v celkové výši 1 110 000,- Kč budou hrazeny z přebytku příjmů roku 2013 a částečně přebytkem z minulých let.

 

 

 

                                                          Bc. Pavel Bouček, v.r.                                                                                                       starosta městyse

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2013 schválen zastupitelstvem městyse dne : 27. 12. 2012