Pár slov z historie

1886 až 2000

 

  

 

              Památce zakladatelům,

     kteří ve Zdislavicích uvedli v život krásnou lidskou vlastnost, pomáhat bližnímu při živelných pohromách i památce všech těch, kteří v dobách dobrých  i zlých věrně sloužili a slouží v řadách dobrovolných požárníků

              Věnuje požární sbor Zdislavice

 

Hasičský sbor byl založen ve Zdislavicích roku 1886

 

     Myšlenka založení hasičského sboru vzešla od zasloužilého učitele pana Josefa Krejsy, jehož neúnavnou prací, usilovnou snahou a přičiněním se stalo, že povzbudil místní občany v úsilí o založení sboru, což se mu nakonec podařilo. Budiž na něho v této souvislosti vzpomenuto a jeho jméno i historická událost uchována v naší paměti.

     Z následujícího protokolu je možné vyčíst jména osob, které měly společnou zásluhu na založení sboru dne 7. února 1886.

 

     První členové kteří tvořili sbor dobrovolných hasičů, byli:

Houdek  A.            Johanys M.         Jankovský A.        Krejsa M.

Kakos F.                                            Kozel J.                 Kudrna V.      Klinkera J.         

Kropáček P.          Kott L.                Kotek  A.               Míka H.

Míka J.                  Málek V.             Novák  J.              Olišar F.

Porges H.                                            Sandr E.                Setnička J.     Šrankota A.

Šrankota F.           Šimek J.               Vesselí J.               Žák  A.

Žák K.

     To byli prví činní členové.

 

     Zakladatel sboru byl učitel J. Krejsa, který sbor vycvičil. Proto byl zvolen velitelem. Podvelitelem byl zvolen Žák Karel, předsedou E Ohrenstein, c.k. poštmistr, který měl také nemalé zásluhy o založení sboru.

     Obec zakoupila  stříkačku z výzbrojí pro mužstvo v ceně 1000 zlatých od firmy Smekal na Smíchově. Stříkačka byla přivezena s velikou slávou. Sbor jí šel naproti až do malé Boliny. Protože však nebylo místo k uschování stříkačky, byla dána a hlídána ve stodole pana Pekárka, aby nebyla poškozena.

     Výcvik sboru prováděl velitel každodenně, pokud byly příznivé podmínky počasí, popřípadě probíhalo školení sboru ve světnici. Každý člen měl svoji píšťalku pro pískání platných signálů, které museli znát všichni členové sboru. Kázeň ve sboru byla dobrá a vztahy velice přátelské.

 

Protokol

Sepsaný na výborové schůzi, odbývané 7. dne měsíce února 1886 ve Zdislavicích za přítomnosti podepsaných

    

              Předmět:

Předseda předčítá nařízení okresního výboru Vlašimského za dne 8. ledna 1886|č.16|, jimž se na základě zákona zemského ze dne 25. května 1876 |§45| nařizuje zřízení sboru dobrovolných hasičů ve Zdislavicích i táže se přítomných, co hodlají v této věci učinit.

 

     Přítomní se usnášejí jednohlasně, že by se sbor dobrovolných hasičů ve Zdislavicích zařídil a zavazující obec, že zařídí nádržky na vodu, že zakoupí stříkačku, plátěný šat a zbroj pro činné členy sboru a cvičiště a nejméně tři lucerny postaviti dá na městečku.

 

Volba zařizujícího výboru:

Zvoleni byli P.T. p.p. Vldp.

 

Vidp.     V.Macháček, c. a k. arc. Vikář

Pan        A. Borek řídící učitel

Pan        J. Krejsa učitel

Pan        K. Vacek starosta

Pan        J. Šavrda rolník

Pan        J. Tichý hostinský

Pan        J. Pastorek rolník

Pan        A. Kůžel rolník

Pan        A. Zvára rolník

Pan        J. Setnička rolník

Pan        E. Ohreinstein c. a k. poštmistr

Pan        B. Vacek rolník

Pan        F. Kudrna rolník

Pan        V. Brož rolník

Pan        K. Žák obuvník

Všichni p.p. volby příjímají.

 

Přijímání členů

     Pan starosta vyhláškou a bubnem ohlásí zřízení sboru. Členové nechť se přihlásí u p. starosty do 1. dne měsíce března.

     Tímto protokol skončen a podepsán:

                               K. Vacek starosta

A.  Kůžel radní

J.     Setnička radní

B.   Vacek výbor

A.  Zvára výbor

J.     Šavrda výbor

 

1888 sbor se poprvé účastnil likvidace požáru a to v Kladrubech pod Blaníkem

1889 byl posvěcen místním vikářem hasičský prapor, který daroval velkostatkář Dub, místní rodák. Cena praporu byla 1350 zlatých.

 

1890 – 1900

1893 25.dubna stihl naší obec velký požár, který vznikl v čp. 71 u Josefa Veselého a shořelo mu stavení i stodola. Dále shořelo stavení a stodola pana Antonína Kůžela čp. 51. Odtud přelétl oheň na stavení pana Fr. Míky čp. 70, Josefa Kozla čp. 76, Ant Míky čp. 30, a stavení Hynka Míky čp. 31, kde se ukončil.

1895 v tomto roce byla poškozena stříkačka při požáru v Keblově, kde vznikla potyčka mezi hasiči a místními obyvateli, kteří se chovali velice neurvale. Bylo navrženo, aby mužstvo při požáru nepožívalo alkoholických nápojů. Téhož roku se 12 členů zúčastnilo sjezdu hasičstva v Praze.

1898 poprvé byl z řad hasičstva vyloučen bratr pro nedodržování zásady důstojného vystupování a nedodržování zásad hasičského sboru.

1899 byl do výzbroje zakoupen hydrofon u firmy Smekal v Praze.

1900 byl uspořádán župní sjezd, který byl spojen s hasičským cvičením a přehlídkou místního sboru.

1901 – 1910

1902 velký požár v domě pana Neděli.

1903 sbor zasílá c.k. hejtmanství oznámení o svolání valné hromady na 18. ledna, stav činí 30 činných členů, 3 zakládající, 5 přispívajících. Celkem 38 členů

1904 – 1909 účast sboru u 17. požárů.

1910 župa zasílá pozvání k okresnímu cvičení v Sedmpánech na den 12. června.

1911 – 1920

1911 –1915 u sboru se nic podstatného nestalo

1916 členská základna činí 52 členů

1917 období první světové války, většina činných členů musela narukovat.

1921 – 1930

1921 hlášen požár ve Vracovicích, sbor se zúčastnil s jednou stříkačkou. Členská základna činí 58 členů

1924 V tomto roce byl Rudolf Míka zvolen okrskovým vzdělávatelem a Josef Přitasil okrskovým cvičitelem.

1925 zaslán spis župě, v němž bylo tlumočeno přání celého sboru, aby župní sjezd se konal v roce 1926 na paměť 40. let trvání sboru. Sbor čítá 85 členů.

1927 tento rok byl pro Zdislavviké hasiče zvláště významný, zakoupili a přivezli motorovou stříkačku firmy Holeček. 24. dubna byla veliká slavnost při předání stříkačky, účast členů na slavnosti čítala 182 mužů a 20 žen. Svůj první křest dostala 31.5. při požáru u Tichů.

1928 sbor byl u 3. požárů, členská základna čítala 74 členů.

1930 dva požáry ve Zdislavicích, sbor čítal 60 mužů a 13 žen. 18.5. okrskové cvičení ve Zdislavicích.

1931 – 1940

1931 zasílá se žádost o věcnou podporu župě ve Vlašimi. Účast na okrskovém cvičení  D. Kralovicích, přítomno celkem 19. sborů.

1932 sbor byl povolán akorát k jednomu a to k požáru do Boliny.

1933 –1936 zásah sboru u tří požárů.

1936 5. června oslava 50. letého založení sboru, konání župního cvičení za účasti 18. sborů.

1939  tohoto roku byl v dubnu uspořádán hasičský ples , dále byly uspořádány volby, kde do čela hasičského sboru byl opět zvolen Josef Šustr , velitelem Josef Přitasil. Byla provedena zkouška motorové stříkačky  a sbor se zúčastnil při povodni Jana Hanika.

1940 dvakrát byl likvidován požár ve mlýně p Kudrny. Na výstavbu nové měšťanské školy bylo věnováno 3000 Kč. Sbor čítal 73 mužů.

1941 – 1950

1941 bylo provedeno praktické cvičení požáru a zkoušky stroje k okamžitému zásahu

1942 12 členů sboru se účastnilo požáru v Bolině u pana Fr. Kotta čp. 5.

1945  byl zvýšen zájem o práci u našeho hasičského sboru. Byl zvolen nový výbor a vytyčené nové úkoly pro práci našeho sboru. Účast na požáru Kudrnova statku, dále v Domašíně, kde hořel benzinový vlak a na Kostelíku při požáru kantýny.

1947 bylo čištění požární techniky a sbor se účastnil hasičského cvičení v Postupicích a požáru lesa pana Votýpky.

1948 o pouti 25. června ve 23 hod. vypukl požár ve zdejším hostinci u pana Antonína Nováka. Způsobil jej účastník zábavy, který při hledání kola rozžehl zápalku ve stodole a odhodil ji do sena. Pohotovost našich hasičů byla velmi rychlá. Pomocí motorové stříkačky tlačili dvěma proudy vodu, kterou čerpali z potoka od mostu až k požáru. Přijelo 6 okolních sborů, ale hašení se neúčastnily.

1949 25.března byl proveden nábor nových členů. 6. února zajišťoval sbor pořádkovou a sanitárskou službu při zimním závodu motocyklů na státní silnici.Sbor také zasahoval u dvou požárů a měl 59 činných členů.

1950 14. října byl velký požár kudrnova mlýna kde zasahovalo 13. sborů. Okresní národní výbor ve Vlašimi vydal hasičskému sboru Zdislavice zvláštní pochvalné uznání a poděkování, ale i jednotlivcům Františku Boučkovy a Rudolfu Míkovi.

1951 – 1960

1952 hlavním jednáním na schůzi dne 21. května byla projednána přestavba hasičské zbrojnice na jednu garáž a zasedací místnost, každý člen jednotky zde musel odpracovat 50 hodin, ale i mnohem více. Celkem bylo odpracováno 1788 hodin a cena odhadnuta na 150000Kčs

1954 bylo pořádáno okrskové cvičení. 1 srpna dal velitel ČSPO z Vlašimi, při návštěvě Zdislavic,vyhlásit poplach, aby ověřil připravenost sboru. Ta byla ovšem vynikající.

1955 byl vytvořen okrsek Zdislavice kam byly zařazeny tyto obce: Kuňovice, Chmelná, Miřetice, Rataje, Římovice, Bolina a Zdislavice. Od OV ČSPO Vlašim byl obdržen nákladní automobil Opel – Blitz73.

1956 – 1957 byla budována požární jímka pro dostatečnou zásobu vody při požárech

1958 okresní požární instituce ve Vlašimí nám přiděluje starší požární vůz značky Renald

1960 byli vydané nove legitimace a sbor se účastnil dvou požárů a to v Římovicích a Tr. Štěpánově továrny Elko

1961 – 1970

1961 prodej starých krojů členům sboru. Sbor se zúčastnil prvomájových slavností v nových pracovních a vycházkových krojích.

1962 národní výbor zakupuje požární stříkačku DS – 16 ,která slouží sboru dodnes. Také zamřeli velitel sboru Josef Přitasil, nejaktivnější člen sboru, župní vzdělávatel, bývalý vedoucí sanitárního sboru, dlouholetý jednatel Rudolf Míka.

1963 bylo vysláno 5 členů na školení CO do Slap a zemřeli Josef Kakos a dlouholetý předseda MJ Josef Šustr

1964 – 1967 v těchto letech činnost sboru značně ochabla, probíhala údržba techniky. Jinak není dochován žádný zápis. 67 byl jenom požár stohu ve Zdislavicích.

1969 národní výbor přiděluje výsuvný žebřík. U sboru bylo provedeno sedm školení a účast při požáru v Bolině. Sbor čítal 57 členů.

1970 bylo zakoupeno 11 pracovních oděvů, byla doplněna výzbroj a nástavec na hydrofon. Zemřeli Josef Přenosil a Vojtěch Žížala.

1971 – 1980

1971 byla provedena výstavba požární nádrže

1973 se členové našeho sboru účastnili otevření nové požární zbrojnice v Ratajích, a byl založen kroužek mladých požárníků pod vedením Jana Wágnera.

1974 mladí požárníci se účastnili hry Plamen 74 v okresním kole v Krhanicích. Byla účast u dvou požárů v ZNZ a JZD Zdislavice. Také zemřel A. Pastorek.

1975 byla uspořádána soutěž Plamen 75, pan Josef Zeman byl na školení ve Frýdku Místku, a bylo nám přiděleno požární vozidlo TATRA 805.

1976 zemřel jeden z nejaktivnějších členů, dlouholetý předseda Bohuslav Váňa

1978 v oblastní soutěži v Chlumu jsme obsadili 2. místo.

1979 byl zvolen nový výbor, kde se předsedou stal Jan Wágner. Na soutěži ve Chmelné jsme získali 1. místo

1980 jsme pořádali oblastní soutěž požárního sportu, kde jsme obsadili 1. místo. Proběhlo předání praporu do okresního muzea Benešov. Jednalo se o prapor hasičský a živnostenský.

1981 – 1985

1982 účast na oblastní soutěži v Chlumu 2. místo a okresní Jankov 5. místo, u požáru LTD Vlašim s PPS – 12 jelikož naše DS – 16 byla v opravě. Vystavěli jsme také sušák na hadice.

1983 účast na oslavách 100 let hasičů v Tr. Štěpánově, kde jsme se umístili na 1. a 4. místě.Do funkce velitele MV byl zvolen Miroslav Míka, a ještě téhož roku absolvoval ÚŠ SPO v Bílých Poličanech. Bylo těž námětové cvičení.

1984 zemřel preventista Jaroslav Kolářa, byl uspořádán zájezd pro mladé požárníky do požárního muzea v Přibislavi.

1985 na oblastní soutěži v Sedmpanech jsme vybojovali 1. a 2. místo a první tři v jednotlivcích. Zakoupili jsem PS – 12 a zasahovali na povodni u pana Dr. Loňského. Zamřeli: Bývalý velitel okrsku Karel Táborský z Miřetic, jeden z nejaktivnějších členů a dlouholetý pokladník ZO a MV SPO Josef Přenosil, dlouholetý velitel Josef Beránek. Byl zvolen nový výbor a i přes zimu se zabíhala PS – 12, aby byla připravena na 100leté výročí.

1886 – 1986

100 let

Tento rok  je významný pro Zdislavické požárníky, v tomto roce oslaví 100. výročí založení dobrovolného

 hasičského sboru ve Zdislavicích. V lednu byl uspořádán ples k 100. výročí založení sboru. Na den 7. ledna je

 svolána slavnostní zasedání ku příležitosti založení, slavnost se konala v kulturním domě JZD. Na tomto

 zasedání byla účast požárníků ze širokého okolí.Další akcí byl zájezd na 3 dny do Vysokých Tater. Účast na

 zájezd byla tak vysoká, že se museli vybírat jen aktivní členové, kteří si to zasloužili. Zájezd měl na starost

 jednatel Josef Zeman a všem se zájezd líbil. V měsíci květnu pořádáme oblastní soutěž požárních družstev. Ve

 dvanáct hodin kapela vítá požární sbory před požární zbrojnicí, po sjetí všech sborů je nástup a poté následuje

 položení věnce k pomníku padlých a obchod do Bolinska na hřiště, domácí staví do soutěže 3 družstva mužů.

 Celkem se sjelo patnáct družstev. Soutěžní disciplíny jsou požární útok s použitím vody a běh jednotlivců na sto

 metrů překážek. Na prvním místě se umístilo družstvo Zdislavické A, druhý je Javorník a třetí Zdislavice B. První

 tři místa v jednotlivcích obsazují také domácí: první Bouček Zdeněk, druhý Procházka Stanislav a třetí Míka

 Miroslav. Na závěr soutěže předvádějí požárníci ZPŮ BS novou techniku. Poté se odchází do Kulturního domu

 na večeři. Zdislavičtí mají závěrečnou v hostinci pana Josefa Nováka čp. 27. V tomto roce zamřel František Krejčí,

bývalý pokladník sboru a František Vlasák okrskový instruktor, který měl také nemalé zásluhy o chod

 Zdislavického okrsku. Jedné červnové soboty v odpoledních hodinách  je vyhlášeno námětové cvičení do Javorníka.

 Zdislavice se dostavují se stříkačkou DS – 16 a 15ti muži. Ani požáry se nám nevyhnuly. 25. října v neděli asi o

 17. hodině se rozezní ve Zdislavicích siréna. Požárníci se sbíhají ke zbrojnici, nikdo neví co se děje. Je hlášen požár

 u soukromě hospodařícího rolníka Stanislava Kupsy v Ratajích. Během několika minut vyjíždíme s novou PS – 12.

 Přijíždíme do Rataj a stodola je v jednom plameni. Zasahují akorát domácí jedním proudem „C“ ochlazují střechu a

 dřevěný štít chléva a druhým zdolávají ničivé plameny na stodole. Je nedostatek vody a druhý rybník je vzdálen

 asi 400m od požářiště. Je to po rovině a velitel MV dává rozkaz provést dálkovou dopravu vody, je to daleko, ale

 jiný stroj není k dispozici. Nemůžeme čekat na další zásahovou jednotku.  Po několika minutách z dvou útočných

 proudu „C“ vystřikuje voda. Za chvíli přijíždí VPÚ Vlašim s CAS – 25. Je nasazena do dvora k lokalizaci požáru.

 Vodu do vlašimské casky dováží cisterna T. Štěpánov, která je plněna u rybníka z druhého hrdla naší dvanáctky.

 Tak tady dostala dvanáctka svůj první, ale velký křest. Další jednotky, které k požáru přijíždějí již nezasahovaly.

 My jsme se vrátili od požáru okolo třetí hodiny ráno. 25. listopadu je hlášen další požár a to stohu u Rataj nad

 Amerikou. Zde se nezúčastňujeme s technikou, jelikož není v blízkosti vodní zdroj a tento stoh se nehasil, nechal se

 shořet. Konec tohoto roku uzavírá VČS, která je v požární zbrojnici. Tak takový to byl rok 1986, ve kterém naše

 organizace oslavila sté výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Zdislavicích.

1987 Jako každý rok byl pořádán ples. Uskutečnila se výroční konference MV SPO Zdislavice . Probíhala příprava našich žákyň na soutěž „hru Plamen“ a nácvik mužů na oblastní soutěž v T. Štěpánově, kde jsme celkově obsadili 1. a 4. místo a první tři v jednotlivcích. V květnu byl pořádán druhý zájezd do Jižních Čech  s noclehem na Lipně. Pan Marek odváží náš hasičský prapor do kláštera Javorník v Jeseníkách, kde podle něho vytvoří kopii. V květnu je prováděno námětové cvičení celého MV na kravín v Chlumu. Hotový prapor byl umístěn na MNV do skleněné vitríny. 4.prosince proběhla VČS a s ní nové volby výboru.

1988 V lednu byl uspořádán tradiční ples. 18.ledna jedeme převzít požární vozidlo do Vlašimi a je to ta dlouho slibovaná DA 12 AVIA 30. Dále v lednu probíhala konference MV SPO  s volbou nového výboru. Proběhlo čištění koupaliště. V březnu se koná preventivní prohlídka všech budov. Z výzbrojny se zakupuje nové označení na vycházkové a pracovní uniformy a pásky. DS 16 odeslána do Tábora na GO. 28.května se zúčastňujeme se dvěma družstvy oblastní soutěže v Hulicích, kde družstvo „B“ obsadilo celkově druhé místo. V červnu jsme se zúčastnili námětového cvičení na kravín ve Chmelné. 17. srpna pořádáme na přání místní školy ukázku naší techniky na jejich pionýrském táboře ve Střechově. 14.října pořádalo JZD soutěž, kde jsme odsadili šesté místo. Provádělo se čištění studně „VÁHA“

1989 V lednu byl uspořádám ples.Dva delegáti se v lednu zúčastnili konference MV SPO, která se konala v místním MNV. 17.března bylo svoláno školení všech velitelů MNV a střediskových obcí okresu Benešov. Březnové kontroly domů odhalily čtyři nedostatky. 26.-27.května byl pořádán zájezd do Severních Čech. Oblastní soutěž se konala 10.června v naší obci, kde jí pořádala ZO SPO Rateje. Vyhrálo naše družstvo „B“ a postoupilo do druhého kola ve Voticích a obsadilo třetí místo. 8.července v 18:30 bylo vyhlášeno námětové cvičení na kravín Malovidy. 19.srpna se čistila studna „VÁHA“. Na posvícení byla pořádána taneční zábava. V listopadu bylo zasláno 1000Kčs na podporu studentů, kde byl proti nim 17.listopadu veden brutální zásah složek StB a MV. 1.prosince se uskutečnila výroční členská schůze.

1990 13.ledna se pořádal ples v místním kulturním domě JZD. 20. února odjíždíme na OÚ SPO do Benešova k převzetí požární cisterny CAS 32 TATRA 148, o kterou jsme žádali. Obdrželi jsme jí od FMV, ale není vybavena a má zelenou barvu. Auto jsme si nastříkali a vybavujeme ho sami. Bylo na něm odpracováno asi 600 brigádnických hodin a od 20.5. byla připraveno na výjezd. 30.června se konala okrsková soutěž v Malovidech, kde vyhrálo naše družstvo „B“ a „A“ bylo třetí. Začala akce na čištění rybníků „stávky“ jenž budou sloužit jako požární nádrže. 1.července ve 12:10 je hlášen požár rodinného domu v Borovnici, na nějž poprvé vyjíždí naše TATRA. Při dojezdu byl již požár lokalizován, takže jsme nezasahovali. 3.srpna je hlášen požár slámy na poli v T. Štěpánově, kde jsme Tatru poprvé pokřtili požárem. 9.srpna vyráží dvacet hasičů sokolským autobusem na čtyř denní soutěž ELITEX 90 do Liberce, na kterou jsme si pořídili nové tepláky. Soutěžilo se ve štafetě 4x100m, 100m překážek a požární útok. Obsadili jsme 11. místo. V neděli jsme si byli prohlédnou ZOO, botanickou zahradu a Ještěd. 11.října v 17:00 byl vyhlášen požár sušičky na místním sile. Jednalo se o námětové cvičení. Zúčastnilo se osm sborů. 22.září vyrážíme naší Avií na soutěž do Českého Krumlova. Bylo zde 58 družstev a obsadili 23.místo. 10.listopadu jsme pořádali taneční zábavu a 30. listopadu VČS.

1991-2000

1991 12.ledna pořádán tradiční ples. 18. ledna se konala v Miřeticích valná hromada MV SPO Zdislavice. 18.května se konala okrsková soutěž v Miřeticích, kde vyhrálo maše družstvo „A“ a“B“ bylo páté. 25.května se naši tři členové zúčastnili dětské soutěže v Peceradech jako rozhodčí na "mezinárodní dnu dětí". Pro obecní úřad jsme stavěli čekárnu vedle zbrojnice. Byli jsme se na dva dny podívat na PZROMEETING v Brně. Spali jsme v obci Hrušky u Břeclavi, kde jsme byli ve vinném sklípku. Na okresním kole v požárním sportu konaném 29.6. jsme obsadili první místo. S cisternou jsme naváželi pitnou vodu do Č. Šternberka. 10.července okolo jedenácté dopoledne vyjíždíme na požár rodinného domu do T.Štěpánova. 21.září jsme odjeli na soutěž do Chrášťan. Z 24 družstev jsme byli 7. Na soutěži v Českém Krumlově se mám povedl dosud nejlepší útok na nástřikové terče 36,28 a obsadili 7. místo z 49. Přes OÚ zakupujeme vysoušečku na hadic. Valná hromada se konala 6. prosince za účasti 31 členů a dvou hostů, z OÚ SPO Benešov npr.Páv a instruktorka okresu Vilímková.

1992 11.ledna jsme pořádali ples v místním KD. Jednali jsme o výměně naší Avie za Liazku ale nedošlo k ní. 4. března jsme vyjížděli k požáru lesa k Římovicům. 13. března přivážíme z Benešova přívěs na PS – 12, ale je potřeba mu dát lak. Zapojili jsme sirénu na tlačítko u OÚ. 14.dubna jsme pořádali taneční zábavu „O Velikonocích“. Z OÚ SPO Benešov byl dovezen vyvíječ lehké pěny, hydrantový nástavec a kulový rozdělovač. 15. května požár lesa ve Štěpánovské Lhotě. 22.května  požár lesa Miřetice,vyjela obě auta a požár likvidujeme sami. Téhož dne požár staré trávy v T.Štěpánově vACHP. Byli jsme tu dříve než místní sbor. 26. května opět požár lesa Miřetice. 2. června požár stohu Římovice.Na krajské soutěži v Chrášťanech, konané27.-28.6., bylo vybojováno 12.místo. 4.července jsme uspořádali soutěž, kde jsme byli „A“ první „B“ druhé a postoupili do druhého kola. Memoriál v Divišově jsme vyhráli. 19.srpna byl likvidován požár lesa s oběmia vozy. V Táboře vyřizujeme postavení nové PS -12 pro požární sport. 22. srpna 18.34 hod. nám byl nahlášen požár zámku ve Vlašimi, v 18.39 hod. jsme vyjížděli s oběma auty a 19-ti členy našeho SDH. K požáru přijíždíme jako třetí zásahová jednotka. Nasadili jsme útočný proud C do prostoru půdy. Proud B byl připojen na plošinu PP-27 z PÚ BS. S PS-12 plníme cisterny, které dovážejí vodu. K požáru byly povolány skoro všechny cisterny a výšková technika z okolí. Od požáru se vracíme ve 02.00 hod. 22. srpna přivážíme nový motor z TAZ Trnava, který se poveze do Tábora na sesazení nové stříkačky. Toho dne jsme v 10.15 hod. povoláni k požáru rodinného domku ve Ctiboři. Na soutěži v Křižanově, které se zúčastnilo 77 družstev mužů a žen, naše družstvo obsadilo 37. místo. 19. září se konalo druhé kolo v PS v Benešově. Naše družstva obsadila první a třetí místo. 24. září přivážíme z Tábora novou PS-12. Na soutěži v Českém Krumlově jsme vybojovali družstvo A 14. místo a B 21. místo. 31. říjen jsme pořádali taneční zábavu. 4. listopadu jsme obdrželi vysílačku do naší Tatry. 27. listopadu čistíme kanalizaci na jatkách ve Vlašimi. 4. prosince jsme uspořádali výroční valnou hromadu. 14. prosince jsme s Tatrou byli povoláni jako záloha a PÚ do Vlašimi. Taneční zábava 25.12. se nám vydařila.

1993 Provádíme dozor při svařování topení na starém hřišti ve Vlašimi. 16. ledna jsme uspořádali ples, na který jsme zajistili dopravu autobusem. 22. ledna se na OÚ konala výroční valná hromadu okrsku Zdislavice. V měsíci březnu byly provedeny preventivní prohlídky budov. Byla také provedena technická prohlídka vozů. Na Velikonoce jsme uspořádali taneční zábavu. 1. května v 16.25 hod. jsme vyjížděli s oběma vozy k požáru skládky a stráně mezi Trhovým Štěpánovem a Dubějovicemi. 12. a 14. května jsme kvůli velkému suchu jezdili zalévat lesní školy v okolí Vlašimi. 12. května v 11.30 hod. jsme vyjížděli k požáru stráně ve Zdislavicích a po jeho likvidaci k požáru lesa ve Vlašimi. 1. kolo soutěže v PS se konalo 5. června v Trhovém Štěpánově ku příležitosti 110. výročí. Na této soutěži zvítězilo družstvo A a druhé bylo družstvo B. 3. července byla okresní soutěž ve Vlašimi. Zde jsme obsadili třetí místo. Na krajské soutěži jsme obsadili třetí místo. V Praze jednáme o přidělení CAS 32 T 815. 25. srpna jsme tlakovali řád ve Vlašimi. 29. srpna jsme čistili kanalizaci v paneláku ve Vlašimi. 11. září jsme byli na soutěži v Divišově. Družstvo B se umístilo na prvním a A na druhém místě. 2. října se účastníme 11. ročníku Memoriálu v Českém Krumlově.  Zde družstvo A obsadilo 23. pozici a B 25. pozici. 9. října v 11.30 hod. jsme vyjížděli oběma vozy do požáru v Hříšnici. 19. října se koná ve Vlašimi školení strojníků a velitelů. 20. listopadu jsme uspořádali zájezd na nákupy do Polska. Na Mikuláše 4. prosince jsme uspořádali zábavu, kde nám hrála skupina GRAM. 10. prosince byla uspořádána výroční valná hromada za účasti 32. členů. Přidělení Tatry CAS 32 T 815 nám bylo zamítnuto.

1994 15. ledna jsme uspořádali ples, kde nám hrála skupina Melodie. 17. ledna jsme čistili kanály v JZD. 21. ledna se konala výroční schůze okrsků v Malovidech. Toho samého dne ve 22.30 hod. je nám hlášen požár truhlárny v Horní Lhotě, ale jeli jsme pouze jako záloha na PÚ Vlašim. 1. března ve 12.15 hod. vyjíždíme oběma vozy k požáru seníku ve Studeném. Na Velikonoce byla uspořádána taneční zábava se skupinou Melodie. Prováděli jsme čištění koupaliště. 2. července jsme odjížděli do Nymburka na krajské kolo soutěže v požárním sportu. Celkově jsme obsadili 5. místo. 2. července ve 13.30 hod. vyjíždíme s Tatrou k požáru lesa do Radošovic. 22. července vyjíždí oba naše vozy na zálohu do PÚ Vlašim. 23. července v 10.45 hod. vyjíždí Tatra k požáru lesa do Petrovy Lhoty u Studeného. 30 července v 15.30 hod. vyhlášen velký požár lesa a pole v Kondraci. Tam jsme byli povoláni s dvěma vozy. Od tohoto požáru přejíždíme na požár pole do Strojetic. Po likvidaci tohoto požáru jedeme k požáru pole do Otročic. 1. srpna v 11.00 hod. jsme vyjížděli opět s oběma vozy k požáru lesa v Kondraci. 10. září jsme se zúčastnili třetího ročníko soutěže v Divišově. Družstvo A zvítězilo po tři ročníky, proto si odváží pohár. Družstvo B skončilo druhé. Okresní soutěž ve Voticích jsme nedokončili. 1. října jsme vyrazili na soutěž do Českého Krumlova, kde jsme celkově obsadili 8. místo ze 42 mužstev celé ČR. Naši tři členové se zúčastnili školení velitelů a strojníků. Výroční valnou hromadu jsme uspořádali v zasedací místnosti OÚ.

1995 Z podniku DEVA Frýdek Místek dostáváme 20 kusů pracovních stejnokrojů, deset platí VOD, 10 SDH. 10. ledna opravujeme cisternu v dílnách VOD. 18 ledna v 8.35 hod. byl hlášen požár lakovny K.O.S. 14. ledna jsme uspořádali hasičský ples a hrála nám skupina Melodie. 20. ledna se konala výroční valná hromada hasičů okrsku Zdislavice ve Chmelné. 12. února v 16.30 hod. vyjíždíme jako záloha na HZS Vlašim, kam vyjeli oba naše vozy s 11-ti členy. 27.-29. února se konalo školení velitelů družstev a strojníků na Smršťově u Louňovic. 22. dubna vyjíždíme k požáru lesa do Horní Lhoty. Okreskové kolo v požárním sportu pro okrsky T. Štěpánov a Zdislavice se konalo v Sedmpanech, zvítězilo družstvo A, družstvo B bylo čtvrté. Okresní kolo 24. června jsme vyhráli. Krajské kolo se konalo 25. června a obsadili jsme čtvrté místo. 3. července jsme se zúčastnili soutěže o pohár obce Krhanice a umístili se na druhém místě. 13. července ve 02.37 hod. vyjíždíme k požáru rodinného domku do Ctiboře. Toho samého dne v 8.40 hod. jsme vyjížděli k požáru kravína do Nekvasovic. 14. července jsme hasili požár skládky v T. Štěpánově. 22. července po velké průtrži mračen jsme likvidovali padlé stromy v „Americe“ a ve večerních hodinách vytopené sklepy na nádraží v T. Štěpánově. 30. července ve 02.33 hod. vyjíždíme k požáru rodinného domku. 12. srpna ve 14.30 hod. výjezd k požáru pole a lesa ve Zvěstově. 17. srpna ve 22.16 hod. vyjíždíme k požáru uhlí ve sklepě v Načeradci. 11. září ve 21.20 hod. vyjíždíme s ávií k záchraně osoby na silo ve Zdislavicích. Muž chtěl skočit ze sila. 16. září jsme byli na soutěži v Divišově, kde naše družstvo B skončilo na sedmém místě a družstvo A na patnáctém místě. 9. října na soutěži v Českém Krumlově jsme zjistili , že musíme udělat něco s naší stříkačkou, aby správně fungovala. 30. října odvážíme Tatru do opravy do Sedlece-Prčice. 5. prosince se konala výroční valná hromada sboru.  

1996 110let založení sboru dobrovolných hasičů 7.února 1886

V lednu se pořádal ples. 9.ledna byl hlášen požár slepičárny  v Jinošově. Slavnostní zasedání k oslavě 100let sboru se konalo v kulturním domě VOD. 26. ledna byla okrsková valná hromada. 20.dubna v 10:30 jsme povoláni s Tatrou na požár lesa v T.Štěpánově a v 14:10 na zálohu HZS ve Vlašimi. 3.května v 21:25 byl zásah na „Pekle“, kde po průtrži mračen byla potopa. 1. června na  soutěži v Malovidech k 40letému výročí jsme byli druzí. 16.června požár zemědělské usedlosti v Bernarticích s oběma vozy. 5.července záloha na HZS Vlašim. Na okresním kole jsme byli druzí. Na krajském kole v Nymburku jsme obsadili třetí místo. 14.srpna oba vozy vyjely k požáru rodinného domu a dvou stodol do Bílkovic.

21.srpna vyjela CAS k požáru stodoly do Kuňovic. 23.srpna požár zemědělské usedlosti ve Strojeticích s oběma vozy. S Tatrou byl zajišťován dohled na závodech motocyklů na Čechově. 31.srpna pořádána soutěž o pohár starosty OÚ u příležitosti 110 let. 26září požár rekreačního domku v Holčově. Soutěž v Krumlově byla5.října. Soutěž v Divišově vyhrálo naše „B“. „A“ bylo třetí a „FC“ (fotbalisti) 4. Požár rodinného domu v Tomicích 23.října. Soutěžní stříkačka byla odvezena do Studénky na opravu. Proběhla tří denní brigáda v bramborárně. 3. listopadu požár sklepa rodinného domu Vracovice. 19.listopadu požár lesa v Sedmpanech.36. výroční valná hromada se konala v zasedací místnosti OÚ.

1997 V lednu byl pořádán již tradičně ples. Čistili jsme kanalizaci na „Pekle“. Začali jsme přestavovat naší Avii tak, že se do ní vejde 15 lidí a dva stroje PS – 12. Dvakrát jsme se zúčastnili brigády na vyklizení zahrádky a bourání sklepa u pana Vajgrta. 25. března požár nákladního auta Avia.25. dubna hořela tráva od sila směrem na Bolinu. Okrskové kolo soutěže se konalo 7.června, kde naše družstva byla „A“ druhé „B“ třetí.  Velký požár byl v Psářích12.června, kde hořely dvě stodoly. Zde jsme měli dva vozy.V okresním kole ve Vlašimi skončilo naše družstvo „B“ druhé. Začala přestavba stodoly u pana Vajgrta na hasičárnu. Nejprve se musela zbourat. Pak jí stavěla firma. Dvě garáže mají 12m x 9m.26.července požár sauny RÚ Kladruby. 18. srpna požáry slámy v Černýši a rodinného domu v Jeníkově. Soutěže v Divišově se  zúčastnilo 17 družstev a my obsadili první a druhé místo. 10. září v 2:30 jsme vyjížděli k požáru pomocné školy v Načeradci. 21.září v 3:15 požár stodoly Souticích. Navážíme pitnou vodu do kravína V Chlumu a do rybníka p. Janouše. Opět jsme vyrazili do Krumlova s dvěma družstvy. Dne 28.11. jsme zaparkovali naše auta do nové garáže. 12. prosince se konala valná hromada.

1998 Byli vysláni dva naši členové na školení strojníků do Jizbice. Uspořádala se brigáda na nátěr říms nové zbrojnice. Pro Obecní úřad v Chlumě se proplachoval vodovodní řád. 2.2. požár pily v Pavlovicích 20.2. požár Suché trávy v Libži,byli jsme jako záloha na HZS Vlašim. 4.3.požár stohu v Římovicích. Na velikonoce byla uspořádána taneční zábava.7.4. výbuch domu v Divišově 10.4. požár stodoly v Tomicích 17.4.požár stodoly v Dubu. 27.4. požár lesa ve Zdislavicích 10.5. jsme byli jako záloha  na HZS Vlašim, jelikož byli na požáru lesa. 13. května se konala porada starostů SDH ve Vlašimi. Z rozpočtu OÚ se zakoupily 2ks radiostanic. Ovládání poplachové sirény bylo přesunuto do naší nové zbrojnice. Čistilo se koupaliště a opravovala PS – 12. 6.června byla uspořádána v Keblově okrsková soutěž za účasti 12. družstev z okrsků T.Štěpánov a Zdislavice, kde naše „A“ bylo první a „B“ třetí. 7.6. požár lesa v T.Štěpánově 27.června jsme se zúčastnili okresní soutěže, kde dosáhlo naše „A“ druhého místa. V Sedmpánech se konala soutěž k 90. výročí založení sboru, kde jsme obsadili první dvě místa. Prodali jsme PS – 12 s přívěsem do Kunovic. Prase, které jsme vyhráli v Keblově, bylo 11.7. opékáno na letním parketě v Bolinsku. 27.7. požár sušičky obilí ve Vlašimi 29.7.požár skladiště chovatelů ve Vlašimi 10.8. stoh v Daměnicích 12.8.požár pole s ječmenem v Pravoníně 17.8. požár briket ve sklepě ve Vlašimi a požár kravína v Třemošnici. 22.srpna jsme uspořádali soutěž o pohár starosty OÚ za účasti 15. družstev.  V Divišově se  12. září konala soutěž v požárním útoku , kde bylo vybojováno první a třetí místo. 28.9. požár zemědělské usedlosti v Sedlečku. Poslední soutěže v roce jsme se účastnili v Českém Krumlově. 10.10. požár stavební buňky ve Vlašimi 22.10.dopravní nehoda v Americe 27.11.záloha na HZS Vlašim 11.12. požár Tatry v Kamberku a konala se valná hromada v naší hasičárně.

1999 V lednu jsme pořádali ples, na kterém nám hrála skupina Profil. Od března se začala připravovat technika a nová dráha na 100m překážek  na letošní sezónu. Na Velikonoce byla pořádána zábava, kde byla hojná účast. Josef Beránek se účastnil kurzu dýchací techniky v Jánských Koupelích. Ondřej Ryba začal trénovat mladé hasiče, kteří se ukázali v okrskové soutěži  na domácí půdě. Vyhrálo naše "B" před "A"  a ve 100m překážek  zvítězil Jaroslav Nácovský .V okresním kole vyhrálo naše družstvo "A" a "B"  obsadilo druhou příčku. 12.června vyrazilo družstvo "C" na svou první soutěž, ale dobře nedopadli.  Během letních prázdnin se prováděly různé drobné opravy a úpravy na naší technice. 6.srpna se účastníme soutěže Podblanický pohár , kde vítězí družstvo "A".  28.srpna jsme pořádali domácí pohár, kde jsme obsadili první tři místa a to v pořadí "A B C" 19.září Memoriál Fr. Procházky v Divišově. 18. září soutěž v Záhoří u Miličína, kde naše  "C" vyhrálo  a nechalo za sebou i Bystřici. Zakoupili jsme 4ks dýchací techniky SATURN, čtyři členy vyslali na kurz DT a dva na motorové pily. 2. října se účastníme soutěže v Českém Krumlově, kam jedeme AVIEMI a ze 115 mužstev končíme "A" 24 "B" 19 "C" 112. 9.října byla poslední soutěž v Bystřici, kde vyhrálo naše "A" 5.prosince se konala výroční  schůze v garáži naší nové zbrojnice a podával se guláš z divočáka. Volil se také  výbor na dalších pět let. 

2000 Tento rok byl zahájen výroční valnou hromadou v Ratajích, která se konala 14. ledna, na níž bylo našich pět členů. Od letošního roku se bude platit povinné ručení na hasičské vozy a také jedenkrát ročně prováděna prohlídka STK. 22. ledna se pořádal ples, kde hrála skupina Profil. Probíhaly opravy a údržba techniky a soutěžního materiálu. 23. dubna byl okolo 15.00 hod. vyhlášen požár v Nekvasovicích, ale hořelo o vesnici dál v Pálčicích. 24. dubna jsme pořádali velikonoční zábavu, na které hrála skupina Rotor. 28. dubna požár lesa v Daměnicích. 13. května požár lesa v Lokti. V Benešově jsme se zúčastnili porady vedoucích soutěžních družstev ohledně úprav PS-12, kde bylo konstatováno, že úpravy jsou povoleny. Okresní konference ve Struhařově se zúčastnil Miroslav Míka. 27. května se konala okresková soutěž v Trhovém Štěpánově, které se zúčastnila všechna naše družstva. B - obsadilo první příčku, A- druhou a C- čtvrtou. 5. června jsme byli povoláni k požáru lesní školky v Tehově. 17. června jsme se zúčastnili okresního kola požárního sportu ve Vlašimi. Z 25. družstev jsme obsadili všechna medailová, a to v tomto pořadí: A,B,C. 24. června jsem se zúčastnili krajského kola, kde jsme skončili na druhém místě. Obě naše vozidla prošla STK. Zakoupila se nová stříkačka PS-12. Pro firmu, která prováděla výstavbu kanalizace, se prováděl proplach řádu. 5. srpna jsme se zúčastnili soutěže „O pohár Podblanicka“, kde vyhrálo naše družstvo. 12. srpna byla pořádána soutěž v Miřeticích. Vyhrálo zde naše B, A- bylo druhé, C – šesté. 14. srpna jsme povoláni na požár slámy a strniště ve Chmelné. 20. srpna požár lesa v Miřeticích. 26. srpna jsme pořádali soutěž „ O pohár starosty obce“. Bylo zde 25 mužstev mužů a 6 žen. Na tuto soutěž bylo sestaveno družstvo D (důchodci). Pořadí bylo následující: A – první, B – druhé, D – čtvrté, C – šesté. V ženách vyhrála Kondrac. 9. září se v Divišově konal memoriál Františka Procházky. Zúčastnili jsme se se všemi družstvy, kde vyhrálo B, C – bylo druhé, A – bylo deváté. 16. září se naše družstvo C účastnilo soutěže v Záhoří u Miličína. Zde obsadilo první místo. 23. září byla pořádána soutěž ve Zhoři u Tábora. Umístili jsme se na druhé příčce. 30. září se konala soutěž v Záluží u Tábora. Jeli jsme s narychlo postaveným týmem, skončili jsme dvanáctý. Proběhla porada starostů okrsků ve Vlašimi. Tatrou se navážela voda do rekreačního střediska pojišťovny Generali. Pro VOD se tlakoval vodní řád v Javorníce. 7. října jsme se zúčastnili soutěže v Českém Krumlově. Nejlépe se umístilo naše družstvo A – na 28. místě, B – na 64. místě, C – na 87. místě. V měsíci listopadu se naši 2 členové účastnili školení hasičů DT polygonu v Příbrami. Našich 5 členů se zúčastnilo školení a výcviku výjezdových jednotek na Jizbici. Prováděly se opravy na Avii a cisterně. Rok jsme zakončili výroční schůzí.