Navigace

Obsah

Úřední deska

2017/2018

 K prvímu září se zvyšuje cena obědů u všech věkových skupin žáků, v MŠ i pro dospělé o 1,-Kč.
 

2016/2017

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne 5. dubna 2017 v Základní škole a mateřské škole Zdislavice,p.o.

Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, které se k zápisu dostaví. K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte.

 

Podmínky pro přijetí a odklad do 1. ročníku ZŠ

1.    Podmínky pro přijetí dítěte do ZŠ a MŠ Zdislavice, p.o.

·         vyplnění přihlášky k základnímu vzdělání při zápisu ve škole,

·         absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu, tj. 4.   4. 2017 od 13.00 do 17.00 hod.,

·         školní zralost – posuzuje pedagog při zápisu, rodič, školské poradenské zařízení PPP, SPC atd.,

·         žáci jsou přijímáni do kapacity školy

2.    Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)

·         písemná žádost zákonných zástupců podaná v kanceláři školy nejpozději 4. 4. 2017,

·         doporučení školského poradenského zařízení,

·         doporučení odborného lékaře,

 

Zápis povede Mgr. Dagmar Vodolánová

                                                                                         Mgr. Irena Králová, ř.š.

 

 

§ 34, z. 561/2004 Sb. Školský zákon – novela od 1.1.2017

Organizace předškolního vzdělávání

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od

tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

(3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního

pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 Až od 1.9.2017: § 34 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

(4) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s

dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v odstavci 3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

§ 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na

území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst.

2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (viz § 34 odst.1). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (14/05). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví

školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle

odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

§ 34b Individuální vzdělávání dítěte

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 

    4.1.2017                                              Mgr. Irena Králová      

 

Úprava cen obědů      

Od 1.5.2017 se zvyšuje cena obědů u všech strávníků o 1,- Kč. Navyšuje se položka za potraviny.               

 

Přijímací řízení do 1. ročníku 2017/2018       

Všem žádostem o přijetí do 1. ročníku bylo vyhověno - registrační čísla 1/5.4.17 až 11/5.4.17      

                                                                      Mgr. Irena Králová    

 

Přijímací řízení do mateřské školy pro školní rok 2017/2018   

Do mateřské školy byly přijaty tyto děti:

1/3.5.M

        3/3.5.M         

4/3.5.M  

5/3.5.M  

6/3.5.M  

7/3.5.M  

8/3.5.M  

9/3.5.M  

10/3.5.M  

11/3.5.M 

V případě, že se do dubna 2018 uvolní v MŠ místo, budou osloveni zák. zástupci nepřijatých dětí s nabídkou o dodatečné přijetí. Nabídky se uskuteční podle věku dítěte od nejstaršího.

                                                                Mgr. Irena Králová,ř.š.

 

V sekci DOKUMENTY byla zveřejněna výroční zpráva za školní rok 2016/2017